АҚПАРАТТЫҚ БАЗА

«ҚазБШҒЗИ» ЖШС-де ғылыми басылымдарды, нормативті-әдістемелік ұсыныстарды, балық аулау, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы заңдарды мониторингілеу жұмыстары жасалады. Ихтиология, гидробиология, гидрохимия мен ихтиотоксикология, тоған балық шаруашылығы, аквакультураның жаңа объектілері, балықтар генетикасы мен селекциясы, биохимиялық әдістер мен ихтиопаразитология т.б. салалар бойынша ғылыми басылымдар жинағы жасалған. Арнайы ғылыми-техникалық кітапхана бар, оның фондында он мыңнан астам кітаптар, периодтық басылымдар, нормативті-әдістемелік ұсыныстар, докторлық және кандидаттық диссертациялардың авторефераттары, патенттер мен балық шаруашылығы ғылымының әртүрлі бағыттары бойынша авторлық куәліктері бар. Өзіндік жеке еңбектердің архиві бар. Электрондық кітапхана каталогы жасалуда. Қазақстанның негізгі балық ауланатын су айдындары жөнінде жеке электронды мәліметтер базасы жасалған.

 

ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫДАР

«ҚазБШҒЗИ» ЖШС-де 21 ғылыми еңбектер жинағы, монографиялар жарық көрген:

Амиргалиев Н.А. Искусственные водные объекты Северного и Центрального

Казахстана. – Алматы, 1998. – 191 с.;

Амиргалиев Н.А. Арало-Сырдаринский бассейн: гидрохимия, проблемы

водной токсикологии.-Алматы, 2007.-224 с.;

Камелов А.К., Сокольский А.Ф., Альпейсов Ш.А. Современное состояние и

подходы к восстановлению численности русского осетра Урало-Каспийского бассейна. -Алматы, 2005. – 208 с.;

Сисенгалиева Г.Ж., Бокова Е.Б., Джунусова Г. Атлас нерестилищ осетровых

рыб реки Урал. – Атырау, 2004.-154с.;

Амиргалиев Н.А., Тимирханов С.Р., Альпейсов Ш.А./ Ихтиофауна и экология

Алакольской системы озер. – Алматы, 2007. – 368 с.;

Краткий русско-казахско-английский словарь по рыбному хозяйству. – Алматы,

2005.-40 с.;

7.  Баймуканов М.Т., Зинченко и др. / Фауна позвоночных животных Маркакольского заповедника.-Алматы, Бастау, 2008. – 100 с.;

8. Горюнова А.И., Данько Е.К./Озерный фонд Казахстана: Раздел IОзера Кокчетавской области (1964-1998г.г.) -Алматы, 2009. -70 с.;

9. Горюнова А.И., Данько Е.К./Озерный фонд Казахстана: Раздел IIОзера Костанайской области (1958-2006г.г.).-Алматы, 2009. -88 с.;

10. Горюнова А.И., Данько Е.К./Озерный фонд Казахстана: Раздел IIIОзера Павлодарской области (1958-2008г.г.).-Алматы, 2010. -64 с.;

11. Горюнова А.И., Данько Е.К./Озерный фонд Казахстана: Раздел IVОзера Акмолинской области (1967-1999г.г.).-Алматы, 2011. -108 с.;

12. Горюнова А.И., Данько Е.К. Озерное рыбоводство Казахстана. Промысловое использование и рыбоводное освоение малых водоемов Казахстана. – Алматы, 2012. -19 с.;

13. Исбеков К.Б., Тимирханов С.Р. Редкие рыбы озера Балхаш. – Алматы, 2009. – 182 с.;

14. Жатканбаева Д.М. Основные болезни промысловых рыб Казахстана / ТОО КазНИИРХ. –Алматы, 2012. – 88 с.;

15. Абдиев Ж.А., Коломин Ю.М.,Фефелов В.В., Хусаинов К.Ш. Водоемы Акмолинской области и их биологические ресурсы: Справочное пособие / Северный филиал ТОО «КазНИИРХ». –Кокшетау, 2013. -60 с. ;

16. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, зообентос). – Алматы, 2006. – 27с.;

17. Библиографический указатель трудов НПЦ РХ по прудовому и индустриальному рыбоводству, генетике и селекции рыб. – Алматы, 2004. – 24 с.;

18. Библиографический указатель научных трудов НПЦ РХ по вопросам гидрохимии и водной токсикологии (1966-2008 гг.). – Алматы, 2008.-30 с.;

19. Библиографический указатель трудов НПЦ РХ по озеру Балхаш (1959-2007 гг.).- Алматы, 2008.-32 с.

20.  Асылбекова С.Ж., Исбеков К.Б., Куликов Е.В., Куликова Е.В. / Рекомендации для  природопользователей и фермеров по организации и технологическому циклу озерно-товарного рыбоводного хозяйства (ОТРХ). Методическое пособие.- Алматы, 2014.- 132 с.;

21. Горюнова А.И., Данько Е.К./ Степные озера Северного Казахстана. Адаптации гидробионтов в условиях периодически высыхающих водоемов.-LAPLAMBERT

AcademicPublishing.-2015.-291с.

ҚазБШҒЗИ ғалымдары келесі кітаптардың жазылуына үлестерін қосқан:: 5-томды кітап Рыбы Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986-1992; Современное экологическое состояние бассейна озера Балхаш. – Алматы, 2002.-388 с.; Проблемы гидроэкологической устойчивости в бассейне озера Балхаш. – Алматы, 2003.-584 с.; Красная книга Республики Казахстан / 4-е изд., Т.1: Животные; Часть 11: Позвоночные. – Алматы: Нур-Принт, 2008. -316с.; Сукцессии биоценозов Бухтарминского водохранилища / Баженова О.П., Куликов Е.В., и др. -Омск: Изд.-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. -244 с.; Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление (30 тт.) –Т.14. Рыбное хозяйство Казахстана: состояние и перспективы./ АмиргалиевН.А., ТимирхановС.Р., ИсбековК.Б. -Караганда: АРКО, 2012(ДСП). – 620 с.

Соңғы 5 жыл аралығында (2010-2015 гг.) 36 рекомендация шығарылған: олардың ішінде бекіре балықтарын өсіру технологиясы бойынша – 11, қоректік организмдердің көбеюі мен сақтауы туралы – 3, балық аурулары бойынша – 6, биоресурстарды рациональды қолдану және сақтау туралы – 6 және жануарлар әлемін пайдаланудағы шектеулер мен тиым салулар бойынша – 6 рекомендация.

ҚазБШҒЗИ мамандары Қазақстан, Ресей және басқа да шет ел басылымдарында 2 мыңға жуық мақала шығарды. Институттың ғалымдарының ғылыми басылымдары бойынша электронды каталог жүргізіледі.

 

НОРМАТИВТІ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР

1. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных

исследованиях водоемов Казахстана (планктон, зообентос) / Шарапова Л.И., Фаломеева А.П.-Алматы, 2006.-27 с.

2. Рекомендации по технологии выращивания осетровых рыб в бассейнах и прудах в

условиях рыбоводных хозяйств юга Казахстана / Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Койшыбаева С.К., Жубанов К.У. -Алматы, 2010.-57 с.

3. Рекомендации по кормлению осетровых рыб в условиях рыбоводных хозяйств

Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Мухрамова А.А., Булавина Н.Б.-Астана, 2011.-36 с.

4. Рекомендации по технологии выращивания осетровых рыб в условиях рыбоводных

хозяйств Северного Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Абдиев Ж.А., Фефелов В.В., Уфимцев В.Н.-Астана, 2011.-40 с.

5. Рекомендации по формированию ремонтно-маточных стад осетровых рыб в

рыбоводных хозяйствах Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В.-Астана, 2011.-40 с.

6. Рекомендации по технологии выращивания сеголеток и двухлеток осетровых рыб в

бассейнах с использованием артезианской воды в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Булавина Н.Б., Мухрамова А.А.-Астана, 2011.-34 с.

7. Рекомендации по технологии выращивания осетровых рыб в прудах в условиях

рыбоводных хозяйств Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В.-Астана, 2011.- 41 с.

8. Рекомендации по методическим основам мониторинга с целью сохранения

биоразнообразия и устойчивого развития кормовых гидробионтов рыб в водоемах Балхаш-Алакольского бассейна /Шарапова Л.И.- Астана, 2011.-24 с.

9. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна / Жаркенов Д.К., Цой В.Н., Данько Е.К.- Астана, 2011.-92 с.

10. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Тобол-Торгайского бассейна /Пилин Д.В., Попов В.А., Тулеуов А.М., Днекешев А.К., Мурзашев Т.К.- Астана, 2011.-29 с.

11. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Ишимского бассейна / Абдиев Ж.А., Фефелов В.В., Хусаинов К.Ш.- Астана, 2011.-11 с.

12. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Зайсан-Иртышского бассейна / Куликов Е.В., Кириченко О.И.-Астана, 2011.-27 с.

13. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Урало-Каспийского бассейна / Ким Ю.А., Камиева Т.Н., Демисинова Г.Т., Утеулиев Т.А., Кузьменко С.В., Абдошова М.М., Калдыбаев С.К., Джунусова Г.Г., Бектемисов Б.З.-Астана, 2011.- 63 с.

14. Рекомендации по улучшению состояния рыбных ресурсов водоемов Зайсан-

Иртышского бассейна / Куликов Е.В., КириченкоО.И., Куликова Е.В., Девятков В.И., Евсеева А.А.- Астана, 2011.-46 с.

15. Рекомендации по сохранению и воспроизводству кормовых ресурсов в Урало-

Каспийском бассейне /Ким Ю.А., Камиева Т.Н., Демисинова Г.Т., Утеулиев Т.А., Кузьменко С.В., Абдошова М.М., Калдыбаев С.К., Джунусова Г.Г., Бектемисов Б.З.-Астана, 2011.- 9 с.

16. Методические рекомендации: Диагностика и лечение костиоза рыб /Нуршин К.А.,

Сармыкова М.К. –Астана, 2011.- 12 с.

17. Методические рекомендации по повышению иммунного статуса осетровых рыб

препаратом «Ронколейкин» при выращивании бассейновой технологии / Нуршин К.А.-Астана, 2011.-19 с.

18. Методические рекомендации: Дерматофибросаркома рыб: современная

эпиозоотическая ситуация, диагностика и меры борьбы /Нуршин К.А.- Алматы, 2011.-15с.

19. Методические рекомендации: Диагностика и иммунотерапия эктопаразитарных

заболеваний рыб в промысловых водоемах / Нуршин К.А.-Астана, 2011.-20 с.

20. Методика оценки численности и промыслового запаса рыб в водоеме способом

гидроакустической съемки / Ким А.И., Мурзашев Т.К.-Уральск, 2011.- 14 с.

21. Рекомендации по гематологическим исследованиям крови рыб, обитающих в реке

Урал в границах Западно-Казахстанской области / Мурзашев Т.К., Ким А.И., ПилинД.В., Тулеуов А.М., Антипова Н.В.-Уральск, 2011.-26 с.

22. Рекомендации по сохранению биоразнообразия и рациональному использованию

биоресурсов на водоемах Алакольской системы озер / Данько Е.К.-Алматы, 2012.-13 с.

23. Рекомендации по сохранению биоразнообразия и рациональному использованию

биоресурсов на водоемах Зайсан-Иртышского бассейна (озеро Зайсан) / Савинков Р.В., Кириченко О.И., Девятков В.И.-Алматы, 2012.-15 с.

24. Рекомендации по сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов

озера Балхаш / Садырбаева Н.Н., Цой В.Н..-Алматы, 2012.-13 с.

25. Рекомендации по заготовке производителей ремонтного поголовья судака в

естественных водоемах и транспортировке судака в условиях прудовых рыбоводных хозяйств Казахстана /Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Койшыбаева С.К.- Алматы, 2012.-

17 с.

26. Рекомендации по ограничениям и запретам на пользование объектами животного

мира на водоемах Балхашского бассейна / Цой В.Н.- Алматы, 2013.-14 с.

27. Рекомендации по охране, воспроизводству и устойчивому использованию

биоресурсов водоемов Зайсан-Иртышского бассейна / Куликов Е.В., Кириченко О.И., Савинкова О.В., Девятков В.И., Тирская Н.А., Ануарбеков С.М., Сагиев С.Н., Евсеева АА.- Астана, 2013.-55 с.

28. Рекомендации по охране, воспроизводству и устойчивому использованию биоресурсов

основных рыбохозяйственных водоемов Урало-Каспийского бассейна / Бокова Е.Б., Камиева Т.Н., Утеулиев Т.А., Демисинва Г.Т., Бектемисов Б.З., Джунусова Г.Г., Токаев И.Д., Абдошова М.М.Аблаким Ж., Санкибаев Б.-Астана, 2013.- 35 с.

29. Рекомендации по охране, воспроизводству и устойчивому использованию

биоресурсов Капшагайского водохранилища /Жаркенов Д.К., Шарапова Л.И., Омарова Ж.С., Тленбекова Н.К., Шалгимбаева Г.М., Комендантский.- Астана, 2013.- 57 с.

30. Проведение нереста судака в рыбоводных хозяйствах Казахстана /

Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С, Федоров Е.В.-Астана, 2013.-39 с.

31. Повышение иммунного статуса осетровых рыб иммуномодулятором «риботан» при

бассейновом выращивании / Омарова Ж.С., Нурсеитова А.У., Токсабаева Б.С.-Астана, 2013.-21 с.

32. Рекомендации по выращиванию рыбопосадочного материала стерляди в бассейнах

с использованием артезианской воды в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана / Булавина Н.Б., Койшыбаева С.К., Маратова Г.М.- Алматы, 2014.- 48 с.

33. Рекомендации по формированию ремонтно-маточного стада стерляди в

рыбоводных хозяйствах Казахстана / Булавина Н.Б., Койшыбаева С.К., Маратова Г.М.-Алматы, 2014.- 51 с.

34. Рекомендации по выращиванию стерляди в установке замкнутого водоснабжения /

Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В., Булавина Н.Б., Маратова Г.Н.,

Сыздыков К.Н., Куанчалиев Ж.- Алматы, 2014.- 24 с.

35. Рекомендации по выращиванию рыбопосадочного материала гибридов осетров

рыб «Бестер» и «РОЛО» в бассейнах с использованием артезианской воды в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана /Булавина Н.Б., Койшыбаева С.К., Маратова Г.М.- Алматы, 2014.- 44 с.

36. Рекомендации: Применение иммуномодуляторов для профилактики болезней

осетровых рыб / Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В.- Алматы, 2014.-14 с.

37. Рекомендации: Подращивание молоди судака в рыбоводных хозяйствах Казахстана

/ Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В.- Алматы, 2014.-24 с.

38. Рекомендации: Проведение инкубации икры судака в рыбоводных хозяйствах

Казахстана / Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В.- Алматы, 2014.-25 с.

39. Рекомендации: Выращивание сеголеток судака в рыбоводных хозяйствах

Казахстана / Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В.- Алматы, 2014.-39 с.

40. Рекомендации: Диагностика, лечение и профилактика болезней осетровых рыб в

прудовых и индустриальных условиях рыбоводных хозяйствах Казахстана / Бадрызлова Н.С., Койшыбаева С.К., Федоров Е.В.- Алматы, 2014.-17 с.

41. Методические рекомендации: Изучение генетической структуры популяций судака

с помощью ДНК-маркеров / Сарбаканова Ш.Т. Шалгимбаева Г.М.- Алматы, 2014.-13 с.

42. Методические рекомендации: Молекулярно-генетический анализ в оценке

состояния популяций ценных видов рыб Казахстана (судак и берш) / Шалгимбаева Г.М., Сарбаканова Ш.Т.- Алматы, 2014.-20 с.

43. Методическое руководство: Интегрированное выращивание рыбы в условиях

Кызылординской области / Федоров Е.В.-Астана, 2015.-32 с.

44. Методическая рекомендация: Определение роли продукционных процессов

биоаккумуляции и миграции микроэлементов в экосистеме водоема / Исбеков К.Б., Асылбекова С.Ж., Лопарева Т.Я., Шарипова О.А., Петрушенко Л.В.-Балхаш, 2015.-19 с.

45. Методическая рекомендация: Рекомендация для проведения гидромелиоративных

работ в протоках и каналах р.Кигаш с целью сохранения и увеличения рыбохозяйственного потенциала водоемов / Исбеков К.Б., Асылбекова С.Ж., Цой В.Н., Кенжебеков Б., Камиева Т.Н.- Балхаш, 2015.-13 с.

46. Методическая рекомендация: Интродукция и реинтродукция гидробионтов в

Малое Аральское море / Исбеков К.Б., Асылбекова С.Ж., Ермаханов З.К., Балымбетов К.С., Калымбетова М.Т.- Аральск, 2015.-14 с.

47. Методическая рекомендация: Рекомендации по применению экономически

эффективных технологий выращивания рыбопосадочного материала карпа и растительноядных рыб в условиях прудовых рыбоводных хозяйств Казахстана / Койшыбаева С.К., Федоров Е.В., Бадрызлова Н.С., Жубанов К.У.- Алматы, 2015.-31 с.

48. Методическая рекомендация: Выращивание рыбопосадочного материала судака в

условиях рыбоводных хозяйств Казахстана / Койшыбаева С.К., Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В.-Алматы, 2015.- 27 с.

49. Методическая рекомендация: Эффективные технологии выращивания

рыбопосадочного материала форели на рыбоводных хозяйствах Казахстана / Асылбекова С.Ж., Исбеков К.Б., Кириченко О.И., Ануарбеков С.М., Койшыбаева С.К.- Алматы, 2015.-22 с.

50. Методическая рекомендация: Эффективные технологии выращивания

рыбопосадочного материала тиляпии в индустриальных рыбоводных хозяйствах Казахстана / Асылбекова С.Ж., Исбеков К.Б., Куанчалиев Ж.Б., Марленов Э.Б., Койшыбаева С.К.- Алматы, 2015.- 28 с.

51. Методическая рекомендация: Рекомендации по применению эффективных

технологий выращивания рыбопосадочного материала сиговых рыб в озерах Казахстана / Коломин Ю.М., Фефелов В.В., Федоров Е.В.- Петропавловск, 2015.-23 с.

52. Методическая рекомендация: Дренажная система вдрх. Каратомарского для

предотвращения попадания загрязнений с паводковыми (ливневыми) стоками / Куржыкаев Ж., Крайнюк В.Н., Попов В.А., Фефелов В.В.- Астана, 2015.-11 с.